راهنمای پرداخت آنلاین

لطفا به موارد ذیل توجه فرمائید:

شما می توانید از کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب برای پرداخت استفاده کنید

برای پرداخت اینترنتی باید رمز دوم داشته باشید (رمز دوم را می توانید از طریق دستگاههای خود پرداز دریافت کنید)

 

در صورت مواجه با مشکل در پرداخت آنلاین با 49720000 (سی خط) با مسئول آموزش ،خانم بخشی تماس بگیرید

شماره حسابها برای واریز هزینه بصورت غیر آنلاین :

 

شماره حساب شبای بانك سامان

IR90 0560 0838 8000 1554 2260 01 (بنام علیرضا مداح)

 

شماره حساب

1854300400001 عابر بانک سپه (بنام علیرضا مداح)

 

و جهت کارت به کارت

بانک اقتصاد نوین 6260 2494 1211 6274 (بنام علیرضا مداح)

بانک ملت 7197 0186 3372 6104 (بنام علیرضا مداح)

بانک سامان 5020 0814 8610 6219 (بنام علیرضا مداح)

 

بانک سپه 0845 4486 1010 5892 (بنام علیرضا مداح)